مراکز رشد شهر فسا

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان فسامرکز رشد واحدهای فناور شهرستان فسا

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان فسا

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان فسا یک مرکز رشد در شهر فسا می باشد