مراکز رشد شهر آباده

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان آبادهمرکز رشد واحدهای فناور شهرستان آباده

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان آباده

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان آباده یک مرکز رشد در شهر آباده می باشد