مراکز رشد شهر جهرم

مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان جهرممرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان جهرم

مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان جهرم

مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان جهرم یک مرکز رشد در شهر جهرم می باشد