مراکز رشد شهر قیروکارزین

مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان قیر و کارزینمرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان قیر و کارزین

مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان قیر و کارزین

مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان قیر و کارزین یک مرکز رشد در شهر قیروکارزین می باشد