فهرست شتابدهنده شهر قزوین
سورسسورس

سورس

استارتاپ استودیو و شتابدهنده دانشگاهی وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

هکسینهکسین

هکسین

شتابدهنده سخت افزاری