فهرست شتابدهنده شهر قزوین
سورسسورس

سورس

شتابدهنده دانشگاهی وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

هکسینهکسین

هکسین

شتابدهنده سخت افزاری