فهرست شتابدهنده شهر قزوین
هکسینهکسین

هکسین

شتابدهنده سخت افزاری

سورسسورس

سورس

شتابدهنده دانشگاهی وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی قزوین