فهرست پارک علم و فناوری شهر کرمان
پارک علم و فناوری کرمانپارک علم و فناوری کرمان

پارک علم و فناوری کرمان

پارک علم و فناوری کرمان یک پارک علم و فناوری در شهر کرمان می باشد