مراکز رشد شهر رفسنجان

مرکز رشد دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجانمرکز رشد دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

مرکز رشد دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

مرکز رشد دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان یک مرکز رشد در شهر رفسنجان می باشد