مراکز رشد شهر زرند

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرندمرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند یک مرکز رشد در شهر زرند می باشد