مراکز رشد شهر بم

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بممرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بم

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بم

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بم یک مرکز رشد در شهر بم می باشد