مراکز رشد شهر میاندوآب

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان میاندوآبمرکز رشد واحدهای فناور شهرستان میاندوآب

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان میاندوآب

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان میاندوآب یک مرکز رشد در شهر میاندوآب می باشد