مراکز رشد شهر اسلام آباد غرب

مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان اسلام آباد غربمرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان اسلام آباد غرب

مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان اسلام آباد غرب

مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان اسلام آباد غرب یک مرکز رشد در شهر اسلام آباد غرب می باشد