مراکز رشد شهر کنگاور

مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان کنگاورمرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان کنگاور

مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان کنگاور

مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان کنگاور یک مرکز رشد در شهر کنگاور می باشد