مراکز رشد شهر سنقر

مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان سنقر و کلیاییمرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان سنقر و کلیایی

مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان سنقر و کلیایی

مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان سنقر و کلیایی یک مرکز رشد در شهر سنقر می باشد