مراکز رشد شهر طوالش

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان تالشمرکز رشد واحدهای فناور شهرستان تالش

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان تالش

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان تالش یک مرکز رشد در شهر طوالش می باشد