مراکز رشد شهر آستانه اشرفیه

مرکز رشد واحدهای فناور آستانه اشرفیهمرکز رشد واحدهای فناور آستانه اشرفیه

مرکز رشد واحدهای فناور آستانه اشرفیه

مرکز رشد واحدهای فناور آستانه اشرفیه یک مرکز رشد در شهر آستانه اشرفیه می باشد