فهرست استارتاپ شهر اراک
گنجورگنجور

گنجور

آثار سخنسرایان پارسی‌گو

دیپ‌انگلیشدیپ‌انگلیش

دیپ‌انگلیش

یادگیری سریع زبان انگلیسی به وسیله ی داستانهای واقعی و جذابنام صاحب استارتاپ: سید امین خندان