مراکز رشد شهر ملایر

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان ملایرمرکز رشد واحدهای فناور شهرستان ملایر

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان ملایر

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان ملایر یک مرکز رشد در شهر ملایر می باشد