مراکز رشد شهر کبودر اهنگ

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان کبودرآهنگمرکز رشد واحدهای فناور شهرستان کبودرآهنگ

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان کبودرآهنگ

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان کبودرآهنگ یک مرکز رشد در شهر کبودر اهنگ می باشد