مراکز رشد شهر رزن

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان رزنمرکز رشد واحدهای فناور شهرستان رزن

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان رزن

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان رزن یک مرکز رشد در شهر رزن می باشد