مراکز رشد شهر بهار

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان لالجینمرکز رشد واحدهای فناور شهرستان لالجین

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان لالجین

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان لالجین یک مرکز رشد در شهر بهار می باشد