مراکز رشد شهر تفت

مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان تفتمرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان تفت

مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان تفت

مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان تفت یک مرکز رشد در شهر تفت می باشد