مراکز رشد شهر اردکان

مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان اردکانمرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان اردکان

مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان اردکان

مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان اردکان یک مرکز رشد در شهر اردکان می باشد