مراکز رشد شهر ابرکوه

مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان ابرکوهمرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان ابرکوه

مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان ابرکوه

مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان ابرکوه یک مرکز رشد در شهر ابرکوه می باشد