مراکز رشد شهر بافق

مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان بافق (مستقر در دانشگاه آزاد)مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان بافق (مستقر در دانشگاه آزاد)

مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان بافق (مستقر در دانشگاه آزاد)

مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان بافق (مستقر در دانشگاه آزاد) یک مرکز رشد در شهر بافق می باشد