مراکز رشد شهر جلفا

مرکز رشد واحدهای فناور ارسمرکز رشد واحدهای فناور ارس

مرکز رشد واحدهای فناور ارس

مرکز رشد واحدهای فناور ارس یک مرکز رشد در شهر جلفا می باشد