فهرست رویداد شهر تهران
کارگاه آموزشی «درآینده برای آب خوردن هم باید برنامه نویسی بلد باشید»کارگاه آموزشی «درآینده برای آب خوردن هم باید برنامه نویسی بلد باشید»

کارگاه آموزشی «درآینده برای آب خوردن هم باید برنامه نویسی بلد باشید»

کارگاه آموزشی «درآینده برای آب خوردن هم باید برنامه نویسی بلد باشید» یک رویداد در شهر تهران می باشد

یازدهمین جشنواره کارآفرینی و توسعه کسب و کار شریف (وی سی کاپ)یازدهمین جشنواره کارآفرینی و توسعه کسب و کار شریف (وی سی کاپ)

یازدهمین جشنواره کارآفرینی و توسعه کسب و کار شریف (وی سی کاپ)

یازدهمین جشنواره کارآفرینی و توسعه کسب و کار شریف (وی سی کاپ) یک رویداد در شهر تهران می باشد

نمایشگاه تخصصی آموزش و استارتاپ های آموزشینمایشگاه تخصصی آموزش و استارتاپ های آموزشی

نمایشگاه تخصصی آموزش و استارتاپ های آموزشی

نمایشگاه تخصصی آموزش و استارتاپ های آموزشی یک رویداد در شهر تهران می باشد

سمینار تخصصی فناوری های نوین آموزشیسمینار تخصصی فناوری های نوین آموزشی

سمینار تخصصی فناوری های نوین آموزشی

سمینار تخصصی فناوری های نوین آموزشی یک رویداد در شهر تهران می باشد

فراخوان برنامه شکوفاییفراخوان برنامه شکوفایی

فراخوان برنامه شکوفایی

فراخوان برنامه شکوفایی یک رویداد در شهر تهران می باشد

وبینار دیوبینار دی

وبینار دی

وبینار دی یک رویداد در شهر تهران می باشد

دومین کنفرانس تجربه کاربری Userx۲۰۱۹دومین کنفرانس تجربه کاربری Userx۲۰۱۹

دومین کنفرانس تجربه کاربری Userx۲۰۱۹

دومین کنفرانس تجربه کاربری Userx۲۰۱۹ یک رویداد در شهر تهران می باشد

کارگاه آموزشی شناخت عمیق مشتری کارگاه آموزشی شناخت عمیق مشتری

کارگاه آموزشی شناخت عمیق مشتری

کارگاه آموزشی شناخت عمیق مشتری یک رویداد در شهر تهران می باشد

قدرت شبکه های اجتماعی در دست محتوا هایشان استقدرت شبکه های اجتماعی در دست محتوا هایشان است

قدرت شبکه های اجتماعی در دست محتوا هایشان است

قدرت شبکه های اجتماعی در دست محتوا هایشان است یک رویداد در شهر تهران می باشد

کارگاه جامع FinTech جلسه دومکارگاه جامع FinTech جلسه دوم

کارگاه جامع FinTech جلسه دوم

کارگاه جامع FinTech جلسه دوم یک رویداد در شهر تهران می باشد

کارگاه تامین مالی استارتاپ هاکارگاه تامین مالی استارتاپ ها

کارگاه تامین مالی استارتاپ ها

کارگاه تامین مالی استارتاپ ها یک رویداد در شهر تهران می باشد

زبان فنی برای تیم بیزینسزبان فنی برای تیم بیزینس

زبان فنی برای تیم بیزینس

زبان فنی برای تیم بیزینس یک رویداد در شهر تهران می باشد

کارگاه جامع FinTech جلسه اولکارگاه جامع FinTech جلسه اول

کارگاه جامع FinTech جلسه اول

کارگاه جامع FinTech جلسه اول یک رویداد در شهر تهران می باشد

فیناپ ۲ (دهمین رویداد فیناپ- بانکداری باز)فیناپ ۲ (دهمین رویداد فیناپ- بانکداری باز)

فیناپ ۲ (دهمین رویداد فیناپ- بانکداری باز)

فیناپ ۲ (دهمین رویداد فیناپ- بانکداری باز) یک رویداد در شهر تهران می باشد

ایده مارکتایده مارکت

ایده مارکت

ایده مارکت یک رویداد در شهر تهران می باشد

کارگاه RegTechکارگاه RegTech

کارگاه RegTech

کارگاه RegTech یک رویداد در شهر تهران می باشد