مدیریت زمان و برنامه ریزی نام صاحب استارتاپ: فرزاد خوان یغما
توضیح بیشتر: سرویسی برای مدیریت زمان و برنامه ریزی کارهای روزانه است که در قالب موبایل و وب اپلیکیشن ارائه شده است.
کاربردهای تیک تیم : اولویت بندی کارها در درجه های A,B,C,D ایجاد و مدیریت سریع فعالیت های روزانه و رویدادها خاص با قابلیت تکرار و یادآوری ایجاد اهداف و زیر هدف (مکمل فعالیت روزانه) با قابلیت گزارش گیری و درصد پیشرفت