کوتاه کننده لینک
نام صاحب استارتاپ: رسول عبدالهی
توضیح بیشتر: زیپ پلتفرمی است برای کوتاه کردن و مدیریت لینک ها