شبکه اجتماعی دانشجویان
نام صاحب استارتاپ: مهدی فرقانی فرد
توضیح بیشتر: ابزار و امکانات حیاتی برای ارتباط بهتر و زیادتر دانشجویان در این اپلیکیشن موجود است. کتابخانه: مجموعه بزرگی از کتب دانشگاهی استادشناسی: امتیاز و رتبه بندی اساتید هر دانشگاه توسط خود دانشجویان تبادل کتاب:فروش یا اهدا کتاب های استفاده شده پرسش و پاسخ: سوالات درسی و غیردرسی صدای دانشجو: انتقادات و اعتراضات و تقدیر های دانشجویان از مسئولین و دانشگاه در این قسمت