ساده سازی ارائه خدمات پزشکی به تیم درمان و بیماران سیبویه در اسفند ماه 1395 با حضور جمعی از دانشجویان علوم پزشکی با هدف ارتقای ارائه خدمات سلامت توسط متخصصین به بیماران و ارائه اطلاعات بروز پزشکی در مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی شروع به کار کرد. نسخه های ت...


دغدغه و هدف اصلی سیبویه، بهبود روند مراقبت و پیگیری درمان است که در بستر سامانه یکپارچه پرونده الکترونیک سلامت، تیم درمان را قادر می سازد تا روند درمانی بیماران را در مطب، مراکز درمانی و یا داروخانه قابل پیگیری کنند
ما با کمک متخصصین و پزشکان، مرجعی قابل اعتماد را پایه گذاری کرده ایم...

ساده سازی ارائه خدمات پزشکی به تیم درمان و بیماران سیبویه در اسفند ماه 1395 با حضور جمعی از دانشجویان علوم پزشکی با هدف ارتقای ارائه خدمات سلامت توسط متخصصین به بیماران و ارائه اطلاعات بروز پزشکی در مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی شروع به کار کرد. نسخه های تجاری مخصوص درمانگاه، مطب های پزشکی و داروخانه ها پل ارتباطی بین بیمار و اعضای تیم درمان است تا در کنار آسان کردن ارائه خدمات توسط افراد تیم درمان به ارتقا ایمنی و سلامت بیمار، امکان پیگیری بیماران، آگاهی از اطلاعات سلامت کمک کند.