مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری اردبیل

مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری اردبیل یک مرکز رشد در شهر اردبیل می باشد

 80درصد در حوزه هاي كشاورزي و صنايع وابسته، گردشگري، فناوري اطلاعات و ارتباطات و 20 درصد ساير حوزه ها