مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل یک مرکز رشد در شهر اردبیل می باشد

80درصد در حوزه كشاورزي، گياهان دارويي و 20 درصد ساير حوزه ها