مرکز رشد خوشه فناوری های سنگ شهرستان تیران و کرون

مرکز رشد خوشه فناوری های سنگ شهرستان تیران و کرون یک مرکز رشد در شهر اصفهان می باشد

سنگ ( با تأكيد بر بهبود كيفيت در فرآوري سنگ ساختماني، رفع معضلات موجود در صنعت سنگ و بكارگيري ايده هاي نو در فرابري سنگ)