وجود ظرفیت‌های بالقوه فراوان و اهتمام دولت به گسترش زیر ساخت های توسعه علمی و فناوری باعث گردیده اقدامات اجرایی به منظور راه اندازی مرکز رشد فناوری در شهرستان شهرضا با پیگیری و مساعدت فرمانداری شهرضا و همکاری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از سال ۱۳۸۶ آغاز و در بهمن ماه سال ۱۳۸۸ با راه‌اندازی ساختمان مرکز رشد شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان واحد شهرضا به سرانجام رسد. تمرکز اصلی این مرکز رشد کمک به ایجاد شرکت های فناور درحوزه های فنی و مهندسی با در نظرگرفتن ظرفیت‌های منطقه می‌باشد.