مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) یک مرکز رشد در شهر اصفهان می باشد

20درصدحوزه هاي كشاورزي و محيط زيست، برق (الكترونيك)، كامپيوتر ( نرم  افزار)و 20درصد ساير حوزه ها