مرکز رشد واحدهای فناوری پارک علم و فناوری ایلام

مرکز رشد واحدهای فناوری پارک علم و فناوری ایلام یک مرکز رشد در شهر ایلام می باشد

80%درحوزه های کشاورزی(با تاکید برزارعت و اصلاح نباتات، باغبانی و گیاهان دارویی) دامپروری، صنایع دستی، گردشگری و توریسم. و 20% ساير حوزه ها