مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان میانه (مستقر در دانشگاه آزاد)

مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان میانه (مستقر در دانشگاه آزاد) یک مرکز رشد در شهر میانه می باشد

برق و الكترونيك- كامپيوتر- مكانيك