مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بناب

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بناب یک مرکز رشد در شهر بناب می باشد

80درصد در حوزه هاي كشاورزي، صنايع تبديلي و صنايع غذايي و 20درصد ساير حوزه ها