مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان ماکو

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان ماکو یک مرکز رشد در شهر ماکو می باشد

 50درصد در حوزه خدمات تجارت و بازرگانی محصولات دانشبنیان (صادرات و
بازاریابی)، ترانزیت و حمل و نقل (تجارت و لجستیک) و توریسم و اکوتوریسم و 50درصد دیگر در حوزه فناوري