مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان دشتی

مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان دشتی یک مرکز رشد در شهر بوشهر می باشد

كشاورزي- نفت، گاز و پتروشيمي