ورسک خدماتی را که برای مدیریت بهتر فرایندهای حمل ونقل ریلی خود نیاز دارید فراهم آورده است. شرکت های حمل ونقل ریلی، شرکت های فورورواردی، تجار و بازرگانان کاربران اصلی این خدمات هستند. این خدمات نیازهای شما برای تصمیم گیری بهتر در رابطه با حمل ونقل ریلی در ایران، روسیه، حوزه بالتیک و ۱۶ کشور آسیا میانه را برآورده خواهد کرد.

مجید نیری

مجید نیری

  • هم بنیان گذار
بارکو

بارکو

  • بارکو یک استارتاپ در شهر تهران می باشد
اکسین

اکسین

  • اولین اپلیکیشن خدمات خودرویی و رفاهی صنعت حمل ونقل کشور