فهرست استارتاپهای حوزه خدمات حمل و نقل
  • 5 مورد
شتابدهنده انارشتابدهنده انار

شتابدهنده انار

شتابدهنده حوزه توسعه اقتصاد دیجیتال

مکث هولدینگمکث هولدینگ

مکث هولدینگ

شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر

ورسکورسک

ورسک

سامانه اطلاعات لجستیک ریلی

اکسیناکسین

اکسین

اولین اپلیکیشن خدمات خودرویی و رفاهی صنعت حمل ونقل کشور

بارکوبارکو

بارکو

بارکو یک استارتاپ در شهر تهران می باشد