مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم فناوری دانشگاه تهران

مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم فناوری دانشگاه تهران یک مرکز رشد در شهر تهران می باشد