مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه صنعتی امیر کبیر

مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه صنعتی امیر کبیر یک مرکز رشد در شهر تهران می باشد

مرکز رشد واحدهای فن آوری دانشگاه صنعتی امیر کبیر مرکزی است چند منظوره که براساس مصوبه مورخه 28/08/82 کمیته تخصصی فن آوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری راه اندازی شده و هدف آن ارائه خدمات پشتیبانی جهت ایجاد و توسعه حرفه های جدید توسط کارآفرینانی است که در قالب واحدهای نوپای فعال در زمینه های مختلف منتهی به فن آوری متشکل شده اند و اهداف اقتصادی مبنی بر دانش و فن دارند.

رئوس اهدافی که مراکز رشد واحدهای فن آوری دانشگاه امیرکبیر برای دستیابی به آنها برنامه ریزی نموده و تلاش می نماید به شرح زیر است:

ترویج فرهنگ کارآفرینی مبتنی بر فن آوری
تجاری سازی و ارتقاء فن آوری بومی، تولید و توسعه فن آوری
حمایت از کارآفرینان فن آور
جذب و حمایت متخصصین و مخترعین
جذب سرمایه گذاران
همکاری با سازمانهای بزرگ دولتی و خصوصی
ارائه آموزشهای عمومی و تخصصی در حوزه مدیریت و توسعه فن آوری
همراهی و همراستایی با طرح های ملی و چشم انداز بیست

تحقيقات كاربردي و توسعه اي- طراحي مهندسي- مهندسي معكوس- انتقال فناوري- برق و الكترونيك- پليمر- ساخت قطعات مكانيكي-كاربرد فناوري در نانو- نرم افزارهاي تخصصي