مرکز رشد واحدهای فناوربازی های رایانه ای

مرکز رشد واحدهای فناوربازی های رایانه ای یک مرکز رشد در شهر تهران می باشد

سخت افزار و نرم افزار بازی های رایانه ای