مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت

مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت یک مرکز رشد در شهر مشهد می باشد

صنايع معماري و رسانه- زيارت و صنايع محتوايي وابسته-طرحريزي فرهنگي- فناوري هاي فرهنگي