مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه

مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه یک مرکز رشد در شهر تربت حیدریه می باشد

کشاورزی ( با تأكيد بر زعفران، ابريشم)- گیاهان دارویی- بیوتکنولوژی- صنایع معدنی