مرکز رشد واحدهای فناوری پارک علم و فناوری خراسان شمالی

مرکز رشد واحدهای فناوری پارک علم و فناوری خراسان شمالی یک مرکز رشد در شهر بجنورد می باشد

فناوري اطلاعات و ارتباطات- مهندسي ( شيمي، مكانيك، الكترونيك)- كشاورزي