مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان اسفراین

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان اسفراین یک مرکز رشد در شهر اسفراین می باشد

80درصد صنايع فولاد و عناصر آلياژي، مواد و متالوژي، كشاورزي و 20درصد ساير حوزه ها