مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان شیروان

مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان شیروان یک مرکز رشد در شهر شیروان می باشد

كشاورزي (مكانيزاسيون كشاورزي،صنايع غذايي، آب و خاك،گياهان دارويي و بيوتكنولوژي)